ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ιχθυοπωλείο

Διεύθυνση: 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΝΟΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2392028377
e-mail: -
Website:-