ΤΖΙΛΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Συλλογή , Μεταφορά, Επεξεργασία –Μεταποίηση και Ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ
και γενικότερα όλων των Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Διεύθυνση: 
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38
Τηλέφωνο: 2392044029,2392044027
e-mail: tzilis@gmail.com
Website: www.enal-tzilis.4ty.gr